เศรษฐกิจในประเทศจีนขยายตัวมากขึ้นในทุกปีทั้งในด้านการผลิต   การค้าและการลงทุน  ซึ่งไม่เพียงแต่เติบโตภาย   ในประเทศเท่านั้น   แต่ยังขยายอำนาจการลงทุนไปยังต่างประเทศซึ่งเป็นแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีนเพื่อความเป็นหนึ่งในเวทีโลก โดยเฉพาะในแถบทวีปเอเชีย  จีนถือเป็นยักษ์ใหญ่ทางด้านธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งด้านการผลิต  ด้านการท่องเที่ยว  สินค้าและบริการ ซึ่งการเข้าไปมีบทบาทในระดับโลกของธุรกิจนี้เองส่งผลให้ภาษาจีนมีความสำคัญด้านการติดต่อสื่อสารตามไปด้วย  เรียกได้ว่าเทียบเท่าภาษาอังกฤษเลยทีเดียว  ผู้คนในปัจจุบันจึงหันมาให้ความสนใจภาษาจีนเพิ่มมากขึ้น  โดยเล็งเห็นว่านอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ในอนาคตภาษาจีนจะกลายเป็นภาษาหลักที่ผู้คนใช้ในการติดต่อสื่อสาร

ภาษาจีนถูกบรรจุให้เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นตามโรงเรียนใหญ่ๆ แต่แค่การอ่านออกเขียนได้ไม่เพียงพอที่จะใช้ในวงการธุรกิจ  ในแง่ของการพูดคุยสื่อสารสามารถทำได้   แต่ในเรื่องของเอกสารสำคัญต่างๆจำเป็นที่จะต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ในภาษาจีนอย่างแตกฉานเท่านั้นถึงจะสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ   เนื่องจากการแปลภาษาจีนที่เป็นเอกสารสำคัญเฉพาะด้านไม่สามารถแปลโดยใช้คำพูดทั่วไป เพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้  ซึ่งจะส่งผลเสียอย่างมากแก่ธุรกิจ ดังนั้นการแปลภาษาจีนต้องคำนึงถึงหลักการเหล่านี้

  1. การแปลภาษาจีนต้องมีความแม่นยำ รอบคอบ ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
  2. ต้องเลือกใช้คำให้เหมาะสมกับลักษณะของเอกสารต้นฉบับที่แปล
  3. การแปลภาษาจีน ต้องใช้คำกระชับ เข้าใจง่าย ไม่กำกวมซึ่งก่อให้เกิดความคิดหลายแง่มุม เพราะหากเอกสารต้นฉบับเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสาร อาจทำให้เกิดการเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร
  4. ผู้แปลภาษาจีน ต้องมีความเข้าใจว่าข้อความในเอกสารต้นฉบับที่แปลนั้นพยายามจะสื่อถึงอะไร เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกใช้คำในการถ่ายทอดจุดประสงค์นั้นๆไปยังผู้อ่าน
  5. ผู้แปลภาษาจีนต้องคัดสรรถ้อยคำที่สุภาพ และเป็นถ้อยคำที่สามารถถ่ายทอดข้อความในเอกสารต้นฉบับอย่างถูกต้อง ไม่ควรคิดคำใหม่หรือคำแสลงมาใช้ เพราะหากเป็นเอกสารทางการแพทย์ หรือเอกสารสำคัญทางราชการ ทางการทูต กฏหมายข้อบังคับต่างๆ จะเป็นคำศัพท์เฉพาะทาง หากไม่ใช่คำที่สอดคล้องกับเนื้อหาก็อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดได้

จากข้างต้นคือข้อปฏิบัติที่ผู้แปลภาษาจีนควรคำนึงถึง  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเริ่มจากความเข้าใจอย่างแตกฉานในข้อความของต้นฉบับและภาษาที่ใช้แปล  ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้แปลด้วย   นอกจากนั้นยังรวมไปถึงองค์ความรู้พื้นฐานของผู้แปลในเรื่องของเอกสารต้นฉบับ  เพราะหากผู้แปลมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆอยู่พอสมควร  การแปลภาษาจีนในเอกสารต้นฉบับจะมีความลื่นไหลในการเลือกใช้คำที่เหมาะสม  ซึ่งจะทำให้การแปลมีประสิทธิภาพมากที่สุด